Výstavba kanalizace a ČOV
 
22.7.2014
KANALIZACE - DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nepřetržitá pohotovostní služba kanalizace: tel. 724 311 153
Provozovatelem kanalizace v obci Předměřice nad Jizerou je firma
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
odštěpný závod Vodovody a kanalizace Královická 251 250 01 Zápy


Kontaktní spojení:
Zákaznický e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
Internetové stránky: www.stavokomplet.cz
Nepřetržitá pohotovostní služba kanalizace tel. 724 311 153
Zákaznické centrum Brandýs n. L. tel. 326 905 379

 
6.3.2013
KANALIZACE - PLATBA STOČNÉHO

Upozornění:
1. Majitelé nepřipojených nemovitostí na kanalizační řad jsou povinni předkládat čtvrtletně od 1.1.2013 (vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) na OÚ doklad o likvidaci tekutého odpadu z jímek. Pokud takto neučiní, je obec povinna toto oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav.

2. Jelikož bylo zjištěno, že někteří majitelé nemovitostí i přes vyslovený zákaz, napojili na splaškovou kanalizaci i dešťovou vodu, bude OÚ provádět namátkové kontroly. V případě potvrzení napojení dešťových vod do splaškové kanalizace hrozí majitelům nemovitostí pokuta ve výši 10.000,--Kč.
 
29.2.2012
KANALIZACE
Obecní úřad v Předměřicích nad Jizerou nechal zpracovat ke všem nemovitostem, které budou napojeny na splaškovou kanalizaci v obci Předměřice nad Jizerou projektové dokumentace jednotlivých přípojek. Jelikož stavby těchto přípojek ( které jsou na pozemcích občanů) podléhají stavebnímu povolení, zastupitelstvo obce rozhodlo, že tuto agendu obecní úřad občanům zajistí.
Žádáme majitele nemovitostí, aby se v této věci dostavili nejpozději do 31.3.2012 na obecní úřad a zplnomocnili starostu obce k jejich zastupování.

Úřední hodiny:
Po 7.00-11.30 12.30 – 17.00
St 7.00-11.30 12.30 – 15.30
V ostatní dny pouze po předešlé dohodě (v tyto dny nemusí být na OÚ nikdo přítomen z důvodu zajišťování různých agend a jednání).
Tel: 326 313 525, 724 072 606.
 

 
 
 
 Fotogalerie z průběhu výstavby
 

thn00017.jpg
srpen 2011

 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 22.07.2014 23:18:32